českyenglishdeutschpolski

SKIREGION.CZ

Zasady i wskazówki SKIREGION.CZ

Zasady narciarskie

Na narciarskich trasach zjazdowych można zobaczyć:

 1. Na narciarską trasę zjazdową należy wstępować i zjeżdżać po niej tylko na nartach lub snowboardzie.
 2. Podczas jazdy należy zachowywać się tak, aby nie wywołać zagrożenia dla siebie czy innego użytkownika lub nie wyrządzić mu szkody.
 3. Należy wybierać trudność narciarskiej trasy zjazdowej według swych zdolności (niebieska, czerwona, czarna narciarska trasa zjazdowa).
 4. Szybkość jazdy należy dostosować do swych zdolności i możliwości, sprzętu technicznego, aktualnej kondycji fi zycznej i stanu zdrowia, terenu i momentalnego stanu trasy narciarskiej, warunków śniegowych i atmosferycznych, widoczności i gęstości ruchu na trasie.
 5. W trakcie przejazdu trzeba podjąć wzmożone środki ostrożności w przypadku typowych niebezpieczeństw, którymi są: obrzeża trasy zjazdowej, nierówności terenowe, drzewa, teren rozjeżdżony, zmienny i ograniczony grubość pokrywy śnieżnej, drągi informacyjne z drogowskazami, porządkowanie tras zjazdowych, działające zaśnieżanie techniczne oraz prace konserwatorskie, na trasach nie wolno niepotrzebnie wysiadywać, nie wolno tworzyć grupek.
 6. Na trasę narciarską nie należy wjeżdżać lub ją krzyżować, jeśli się nie przekonasz, że jest wolna.
 7. Wyprzedzać można z którejkolwiek strony, ale zawsze z dostatecznym dystansem. Za bezpieczeństwo jazdy odpowiada wyprzedzający.
 8. Specjalne środki ostrożności należy zachować w miejscach wąskich. W tych miejscach nie należy się zatrzymywać. Jeśli się przewrócisz, postaraj się jak najszybciej opuścić teren.
 9. Należy zachować odpowiednią odległość od miejsc niebezpiecznych, przede wszystkim oznaczonych znakami ostrzegawczymi lub barierkami.
 10. Jeśli spotkasz osobę kontuzjowaną, jesteś obowiązany udzielić jej pierwszej pomocy i o wypadku zawiadomić Górskie Pogotowie Ratunkowe. Numer telefonu Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Rokytnicy nad Izerą: (+420) 481 523 781, (+420) 606 157 931, (+420) 606 157 932, v Harrachovie (+420) 481 529 449, (+420) 602 448 334, w Pasekach n. Izerą, w Příchovicích i Rejdicach (+420) 724 251 881, (+420) 483 380 073.
 11. Na wyciągu nie wolno wyjeżdżać z trasy wyciągu – grozi niebezpieczeństwo upadku liny nośnej i poważnego urazu.
 12. Jakiekolwiek zmiany w przygotowaniu trasy zjazdowej (skoki, bramki itp.) są zakazane.
 13. Od godz. 16.30 do godz. 8.00 dnia następnego na trasy zjazdowe jest WSTĘP WZBRONIONY – jest przeprowadzane porządkowanie tras. Grozi ryzyko obrażeń!!! (za wyjątkiem tras zjazdowych przeznaczonych do wieczornej jazdy na nartach.
 14. Jazda na nartach poza obrębem narciarskich tras zjazdowych jest surowo zabronione i uważane będzie za rażące naruszenie regulaminu transportowego, podlegającego karze mandatem karnym lub wykluczeniem z posługiwania się wyciągami (zablokowanie karnetu /biletu/).
 15. Należy chronić przyrodę Karkonoszy, trzeba respektować oznakowanie tras narciarskich, sygnalizację na trasach narciarskich i wskazówki pracowników uprawnionych do nadzoru na trasach narciarskich (pracownicy administratora, Skipatrol, Górskie Pogotowie Ratunkowe, KRNAP).

Wskazówki administratorów kolejek linowych i wyciągów SKIREGION.CZ

 1. Pasażer zobowiązany jest podczas wsiadania, transportu i wysiadania zachowywać się tak, aby nie zagrażał własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.
 2. Wykupieniem karnetu /biletu/ i wykorzystaniem prawa do przewozu pasażer zobowiązuje się respektować umowne warunki przewozowe, wskazówki dla pasażerów, wskazówki pracowników urządzenia przewozowego oraz wskazówki wyrażone za pomocą znaków (piktogramów).
 3. Osoba posiadająca karnet /bilet/ zobowiązana jest przedstawić go na prośbę do kontroli pracownikom urządzenia przewozowego.
 4. Rekompensata niewykorzystanych karnetów /biletów/ jest możliwa tylko w przypadku, gdy przepustowość urządzeń przewozowych spadnie pod 50% na czas dłuższy niż 1,5 godziny. Za zgubione karnety /bilety/ rekompensata nie przysługuje.
 5. Każdy użytkownik, który wstępuje na trasy narciarskie, porusza się po nich na własne niebezpieczeństwo i zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie zagroził swemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innego użytkownika, lub nie wyrządził mu szkody. Przy tym zobowiązany jest respektować zasady bezpiecznego poruszania się po trasach narciarskich.
 6. Na nartostrady zabrania się wstępować i wjeżdżać w czasie przygotowań tras za pomocą maszyn i poza godzinami otarcia.
 7. Wiążące zasady i warunki użytkowania urządzeń transportowych i nartostrad są do dyspozycji w kasach i u kierowników ruchu. W przypadku ich niedotrzymywania, przede wszystkim na wypadek poruszania się poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, administrator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego uczestnika z przewozu.
 8. Każda oddzielnie przewożona osoba powinna posiadać mieć ważny bilet.
 9. Bilet dziecięcy obowiązuje dla dzieci od 4 do 13 lat. Za młodzież są uważane osoby w wieku od 14 do 17 lat.
 10. Informacje o karnetach /biletach/ uprzywilejowanych otrzyma każda osoba w kasach. Przy wykupieniu tańszych biletów podróżny zobowiązany jest wykazać się odpowiednimi dokumentami.
 11. Kasy są otwarte na kwadrans przed rozpoczęciem czasu rozpoczęcia pracy wyciągów do końca czasu pracy, wybrane oznaczone kasy na pół godziny po ukończeniu czasu pracy wyciągów i kolejek linowych.
 12. Karnety okresowe są nieprzenośne.
 13. Punkty, które na karnecie punktowym brakują do liczby potrzebnej do odprawy, automatycznie są odliczane z następnego karnetu punktowego. Turniket nie umożliwia przejść w wypadku niedostatecznej liczby punktów – dlatego trzeba śledzić pozostałą resztę punktów. Ważność karnetu punktowego jest ograniczona jednym sezonem.
 14. Karnet kilkudniowy bądź punktowy można wykupić w kasach (Spartak Rokytnice, a.s. /Spartak Rokytnica, S.A./ Horní Domky, Studenov, Modrá Hvězda i Rejdice) – i jest wydawany wyłącznie w formie karty elektronicznej. Karta wydawana jest za kaucją w wysokości 100,– CZK. Kaucja jest wypłacana przy zwrocie nieuszkodzonej i działającej karty elektronicznej /karty chipowej/ we wszystkich kasach podłączonych do systemu wspólnych karnetów.
 15. Karty elektroniczne – karty chip, są „zbliżeniowe”- podczas przejścia przez turniket nie władamy je do czytnika. Zaleca się mieć je ułożone samodzielnie w kieszeni po lewej stronie.
 16. Karty elektroniczne – karty chip oraz karty magnetyczne nie należy umieszczać w pobliżu źródła pola magnetycznego (np. telefon komórkowy), nie należy kartę wystawiać działaniu zbyt dużej temperatury.
 17. Wszystkie bilety (karnety) sezonowe muszą mieć fotografię użytkownika biletu (karnetu) i są nieprzenośne.
 18. Możliwość przedsprzedaży biletów.
 19. Należy wykorzystać możliwości przedsprzedaży karnetu dziennego i punktowego.
 20. W przypadku naruszenia warunków przewozowych i handlowych jest operator uprawniony do wykluczenia właściciela karty z transportu lub ukarać grzywną do wysokości 500,– CZK.
 21. W wypadku naruszenia warunków przewozowych i handlowych, administrator uprawniony jest do wykluczenia z przewozu właściciela biletu (karnetu).
 22. Gościom z kardiostymu latorem nie zaleca przed dłuższy okres czasu wstrzymywać się w pobliżu turniketów – wpływ pola magnetycznego.
 23. Na użycie samochodów śnieżnych i terenowych w ramach kompleksu narciarskiego przez inny podmiot, niż administratora kompleksu narciarskiego zezwala się wyłącznie za wcześniejszą zgodą administratora kompleksu narciar – Skiegon.cz.